Regulamin korzystania z serwisu: justynakowalewska.pl

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.justynakowalewska.pl przez Użytkowników oraz zadania Administratora Serwisu dotyczące sprzedaży drogą elektroniczną.

II. Słownik
W ramach Regulaminu następujące określenia mają poniższe znaczenie:
a) Użytkownik – podmiot prawny mający pełną zdolność do czynności prawnych;
b) Produkt – dostępna w serwisie rzecz, prawo lub usługa;
c) Regulamin – niniejszy regulamin;
d) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.justynakowalewska.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia dotyczące nabycia Produktów oraz przy pomocy którego otrzymuje dostęp do Produktów;
e) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu;
f) Administrator Serwisu – firma Pasjonistka Maria Wojciechowska Hamik z siedzibą w Janikowie przy ulicy Leśnej 27, 62-006 NIP 7822514266 REGON 388554864 realizująca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
g) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika mające na celu zawarcie Umowy, stanowiące jednocześnie ofertę, określające co najmniej rodzaj i ilość Produktu.

III. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie stron internetowych.
2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych programów, funkcji lub wtyczek zewnętrznych.
3. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza zgodnie z komunikatami i instrukcjami wyświetlanymi na stronie Serwisu.
4. Wypełniając formularz Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane umożliwiające Administratorowi Serwisu prawidłowe wykonanie Zamówienia.
5. Dane kontaktowe podane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora Serwisu dla realizacji Zamówienia, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
6. Przed zatwierdzeniem Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z informacjami dostępnymi w ramach Serwisu dotyczącymi:
a) głównych cech Produktu,
b) cenie Produktu wraz z opłatami i kosztami dodatkowymi podanymi przez Administratora Serwisu,
c) warunkach realizacji Zamówienia w tym odstąpienia od Zamówienia.
7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika następuje poprzez potwierdzenie zakończenia składania Zamówienia i realizację zapłaty ceny.
8. Warunkiem realizacji Umowy przez Administratora Serwisu jest otrzymanie wymaganej płatności za Produkt.
9. Dla realizacji Zamówienia Użytkownik w stosownych przypadkach wymaganych komunikatem na stronie Serwisu, powinien dokonać rejestracji poprzez podanie unikatowego hasła klienta, a czynność jest szyfrowana protokołem zabezpieczającym.
10. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło, nie udostępniać go innym osobom oraz poinformować niezwłocznie Administratora Serwisu, w przypadku podejrzenia niedozwolonego ujawnienia lub użycia hasła.

IV. Rozliczenia
1. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
2. Administrator Serwisu udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności związanych z realizacją Zamówienia:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy.
b) płatność Blikiem,
c) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą,
d) płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Dotpay.pl, Paynow
3. Obsługę płatności PayU.pl prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4. Obsługę płatności Dotpay.pl prowadzi:
Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
5. Obsługę płatności Paynow prowadzi: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524

V. Udostępnienie Produktu
1. Produkty dostępne w formie elektronicznej wykorzystywane są przez Użytkownika przy pomocy strony Serwisu.
2. Produkty mające postać fizyczną wysyłane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
3. Produkty mające postać fizyczną wysyłane są wyłącznie na adres odbiorcy na terenie Polski.

VI. Prawo odstąpienia
1. Użytkownik, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Zamówienia i Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Serwisu lub elektronicznie na adres info@justynakowalewska.pl
4. Użytkownik może skorzystać ze wzoru dokumentu odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
6. Administrator Serwisu w ramach skutecznego odstąpienia zapewnia zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Użytkownika.
7. Zwrot należności przysługujących Użytkownikowi następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności następuje przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty z jakiego skorzystał Użytkownik, a w przypadku braku możliwości jego realizacji w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

VII. Odpowiedzialność za wady
1. W przypadku, gdy Produkt otrzymany przez Użytkownika ma wady fizyczne lub prawne, Użytkownik może zgłosić roszczenia z tytułu rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. Administrator Serwisu ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku reklamacji Produktu fizycznego, od dnia otrzymania Produktu.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
4. W przypadku uznania reklamacji, wada Produktu zostanie usunięta lub Użytkownik otrzyma nowy Produkt. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wydania nowego Produktu, Administrator Serwisu zwróci Użytkownikowi równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

VIII. Prawo autorskie
1. Wszelkie treści i materiały opublikowane w ramach Serwisu objęte są ochroną z tytułu praw autorskich.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek. Dozwolone jest podawanie linków bezpośrednio do strony głównej lub podstron Serwisu.
3. Użytkownik umieszczający treści w ramach komentarzy oświadcza, że posiada do nich pełne prawa.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników.
IX. Zmiany Regulaminu i prawo właściwe.
1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu a informację o tym zamieści w Serwisie w postaci odpowiedniego komunikatu.
2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

X. Ochrona prywatności
Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

XI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w Serwisie.
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.